Schoolleidersopleidingen Magistrum positief beoordeeld

De recente toetsing van de opleidingen Directeur Primair Onderwijs
Basisbekwaam en Vakbekwaam van Magistrum heeft tot een
uitstekend resultaat geleid: de opleidingen zijn per september 2013
nu ook erkend door de Stichting Post-HBO Nederland.

Bij de ontwikkeling van de opleidingen is uitgegaan van recente
wetenschappelijke inzichten en is rekening gehouden met de
nieuwe NSA-competenties, de ruime ervaring van
Magistrumdocenten, experts en werkveldvertegenwoordigers. De
opleiding sluit direct aan bij de behoeften van schoolbesturen.

De registratie van de opleidingen Basisbekwaam en Vakbekwaam
door de Stichting Post-HBO Nederland betekent dat de cursisten die
de opleiding met goed gevolg afronden, het Post-HBO
geregistreerde diploma verkrijgen. Dit diploma kan naar
verwachting, zodra de besluitvorming rond
het Schoolleidersregister PO is afgerond, ingezet worden als extern
gevalideerd bekwaamheidsbewijs.

De kracht van de opleiding zit in de handvatten voor de inrichting
van de PO-scholen, met de laatste inzichten voor het naar boven
halen van het beste in leerlingen én docenten. De schoolleider
schept hiertoe een krachtige leer- en werkomgeving op zijn school.
Het leren van de leerlingen staat daarin centraal. De deelnemers
aan Basisbekwaam en Vakbekwaam worden steeds bevraagd op de
wijze waarop zij als schoolleiders aan het leren van leerlingen een
optimale bijdrage leveren.
Registratie van de opleidingen bij de Stichting Post-HBO Nederland
houdt in dat er een uitgebreid systeem van kwaliteitszorg wordt
gehanteerd.