Schoolleidersopleidingen Magistrum positief beoordeeld

De recente toetsing van de opleidingen Directeur Primair Onderwijs
Basisbekwaam en Vakbekwaam van Magistrum heeft tot een
uitstekend resultaat geleid: de opleidingen zijn per september 2013
nu ook erkend door de Stichting Post-HBO Nederland.

Bij de ontwikkeling van de opleidingen is uitgegaan van recente
wetenschappelijke inzichten en is rekening gehouden met de
nieuwe NSA-competenties, de ruime ervaring van
Magistrumdocenten, experts en werkveldvertegenwoordigers. De
opleiding sluit direct aan bij de behoeften van schoolbesturen.

De registratie van de opleidingen Basisbekwaam en Vakbekwaam
door de Stichting Post-HBO Nederland betekent dat de cursisten die
de opleiding met goed gevolg afronden, het Post-HBO
geregistreerde diploma verkrijgen. Dit diploma kan naar
verwachting, zodra de besluitvorming rond
het Schoolleidersregister PO is afgerond, ingezet worden als extern
gevalideerd bekwaamheidsbewijs.

De kracht van de opleiding zit in de handvatten voor de inrichting
van de PO-scholen, met de laatste inzichten voor het naar boven
halen van het beste in leerlingen én docenten. De schoolleider
schept hiertoe een krachtige leer- en werkomgeving op zijn school.
Het leren van de leerlingen staat daarin centraal. De deelnemers
aan Basisbekwaam en Vakbekwaam worden steeds bevraagd op de
wijze waarop zij als schoolleiders aan het leren van leerlingen een
optimale bijdrage leveren.
Registratie van de opleidingen bij de Stichting Post-HBO Nederland
houdt in dat er een uitgebreid systeem van kwaliteitszorg wordt
gehanteerd.

Opleiding Schoolleider geregistreerd

logo

De Opleiding Schoolleider van Penta Nova is door de Stichting Post HBO positief beoordeeld en geregistreerd. In het rapport wordt lovend gesproken over onder meer het ‘uitstekende curriculum’.

Wat de Opleiding Schoolleider uniek maakt, is dat het curriculum gebaseerd is op de ‘basiscompetenties schoolleider’ zoals geformuleerd in 2012. De opleiding voldoet daarmee aan de registratievoorwaarden.

Enkele zinsneden uit het rapport van Stichting Post HBO:

“Sterk is het inzicht dat effectief leiderschap draait om de vraag ‘wat werkt in deze setting’; de schoolleider moet kunnen reageren op de schoolcontext en de behoeften/motivaties van anderen in de school. Daarnaast is sterk het belang van een gezamenlijk gedragen visie en het belang van goed gebruik van data als voorwaarde om duurzame beslissingen te nemen.”
“De opleiding loopt volledig in de pas met het beleid van het ministerie van OCW en is in dat opzicht helemaal actueel.”

“De onderliggende visie achter de opleiding is helemaal actueel en sluit aan bij de modernste inzichten op schoolleiderschap.”

“Het curriculum ziet er uitstekend uit.”

Penta Nova is zeer trots op deze waardering voor de kwaliteit van de opleiding.

De opleiding Schoolleider is ontwikkeld om op vakbekwaam niveau leiding te kunnen geven aan scholen in het primair onderwijs of het voortgezet onderwijs. De basiscompetenties voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs vormen de basis van deze opleiding. Daarnaast komt, door onderzoeksmatig leiderschap als uitgangspunt te nemen, de opleiding schoolleider tegemoet aan de ontwikkeling naar opbrengstgericht werken in het onderwijs.

Meer informatie over de opleiding Schoolleider?